All posts by JosFliers

klachtenregeling

Klachtenregeling

Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
Jos Fliers Bewindvoering:
Jos Fliers Bewindvoering, KVK nummer 55856802

Bewindvoerder: Degene die het bewind daadwerkelijk uitvoert en daarvoor rekening en verantwoording aflegt.

Cliënt: Een persoon die bij Jos Fliers Bewindvoering onder bewind/curatele/mentorschap
gesteld is.

Klacht: een schriftelijke uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie.

Artikel 2
Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van Jos Fliers Bewindvoering.
Zij kunnen zich bij indiening en behandeling van klachten door iemand laten
vertegenwoordigen en/of bijstaan.

Artikel 3
1.
Jos Fliers Bewindvoering, Krommerijn 143 3582CT Utrecht.

2.3. De bewindvoerder bepaalt de wijze van behandeling, echter met inachtneming van het volgende:
-De bewindvoerder hoort de cliënt in persoon of telefonisch.
-De bewindvoerder lost de klacht zo mogelijk direct op.
-Indien de klacht niet direct op te lossen is, wordt de klacht in onderzoek genomen, de cliënt wordt hiervan
schriftelijk op de hoogte gesteld.
-Het onderzoek neemt maximaal 28 dagen in beslag, gerekend vanaf de dag van ontvangst van de klacht.
-De klacht wordt in eerste instantie behandeld door Jos Fliers Bewindvoering.
Indien gewenst kan het onderzoek uitgevoerd worden door een van de bewindvoerders die als vervanger voor
Jos Fliers Bewindvoering optreedt of waarmee Jos Fliers Bewindvoering samenwerkt, zodat de klacht op objectieve
wijze onderzocht kan worden.
De namen van deze bewindvoerders staan in de bijlage van deze klachtenprocedure.

4. Bij de behandeling van de klacht gaat de bewindvoerder na of:
-De klacht in strijd is met een wettelijk voorschrift of een voor Jos Fliers Bewindvoering geldende regeling.
-De klacht in overeenstemming is met de dienstverlening waartoe Jos Fliers Bewindvoering zich heeft
verbonden en/of
-De klacht na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is.
-De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de
klacht, evenals van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen genomen zijn of
zullen worden.

Artikel 4
1. Een klacht wordt niet in behandeling genomen, indien het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden. Als het een gedraging en/of uitlating betreft waarvan de gevolgen cliënt pas op een later tijdstip raakten en daarmee gekend worden, geldt een periode van een jaar vanaf het moment van kennisname.

2. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager binnen een termijn van twee weken, na ontvangst van de klacht, schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 5
Alle betrokkenen zijn tot geheimhouding verplicht. Dit betekent dat zij alle informatie waarvan zij in, of in verband met, de uitoefening van hun functie kennis dragen niet verder bekend zullen maken dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken zoals deze zijn vastgelegd in dit Reglement.

Artikel 6
Jos Fliers Bewindvoering is verantwoordelijk voor het archiveren van de afgedane klachten, dit zal worden bijgehouden in een klachtendossier. Waar mogelijk zal de werkwijze worden aangepast om dergelijke klachten in de toekomst te voorkomen.

Artikel 7
Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als de cliënt zich voor of tijdens de behandeling ter zake van dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.

Artikel 8
Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2016 en geldt zolang geen nieuwe klachtenregeling bekend gemaakt wordt welke de oude regeling vervangt. Aan deze regeling wordt bekendheid gegeven door publicatie op de website. De regeling zal als bijlage bij de algemene voorwaarden worden verstrekt aan cliënt bij aangaan van het bewind.

De PGB driehoek

De PGB driehoek; Budgethouder, Budgetverstrekker en SVB, wie is nu de werkgever van de ingeschakelde zorgverleners?

Naar aanleiding van een paar tweets waarin een aantal vragen gesteld worden het volgende blog ter verduidelijking. De vraag wordt gesteld wie nu de verantwoordelijk werkgever is in de huidige situatie waarin het loon wordt uitbetaald door de SVB. Als door de gemeente en de zorgverzekeraar (of vanuit de WLZ) geld gestort wordt bij de SVB zijn die als budgetverstrekkers dan niet de werkgevers? En hoe zit het dan met de werkgeverslasten? Helaas moet ik beginnen met wat taaie juridische theorie, maar later zal blijken waarom.

Als er een PGB wordt toegekend dan is degene die dit budget verkrijgt de bezitter van het budget. In de oude situatie, toen het geld nog gewoon op je rekening werd gestort en je daarmee kon betalen, was je ook de houder van het budget. Als je houder bent betekent dat dat je de feitelijke macht over het budget hebt. In de nieuwe situatie ben je nog steeds de bezitter van het budget. Alleen heb je niet meer de feitelijke macht erover, die ligt bij de SVB. Daarmee is de SVB in feite de houder van het budget geworden. Jij geeft de SVB als rechthebbend bezitter van het budget opdracht tot het verrichten van betalingen, die de SVB vervolgens voor jou verricht. De SVB verricht dan in opdracht van jou rechtshandelingen, in dit geval loonbetalingen. Daarmee oefent ze de feitelijke macht over het budget uit. Ook al noemt de SVB je nog steeds budgethouder (vanuit het verleden) door een juridische bril bekeken ben je dat niet meer maar is de SVB dat. Jij bent wel nog steeds de budgetbezitter.

Waarom het onderscheid tussen houder en bezitter zo benadrukt? Omdat dit allerlei consequenties heeft voor de rechtsverhoudingen die vervolgens ontstaan tussen de “budgethouder” (die we in navolging van de SVB maar zo zullen blijven noemen), de SVB en de budgetverstrekker. Aangezien de budgethouder nog steeds bezitter van het budget is en de SVB slechts de feitelijke macht uitoefent in diens opdracht, verandert er niets in de verhouding tussen budgethouder en zorgverlener. De budgethouder en de zorgverlener hebben een overeenkomst tot het verrichten van arbeid. Dus is de budgethouder nog steeds de werkgever en de zorgverlener diens werknemer. Terwijl de SVB niets anders is dan de uitvoerder van de opdrachten die de budgethouder als werkgever verstrekt.

De SVB heeft de feitelijke macht over het budget maar is verplicht op grond van het trekkingsrecht de opdrachten van de budgethouder als budgetbezitter uit te voeren (mits de opdrachten voldoen aan de daarvoor gestelde regels). De budgetverstrekker komt helemaal niet in het verhaal voor want die heeft het bezit van het budget overgedragen aan de budgethouder, wederom binnen de daarvoor gestelde regels.
De verstrekker heeft alleen een overeenkomst met de SVB voor het regelen van de uitvoering van het trekkingsrecht. Waarna de SVB ervoor zal zorgen dat de budgethouder door middel van het trekkingsrecht aan zijn verplichtingen als werkgever, waaronder begrepen de werkgeverslasten, kan voldoen. Hoe dat in de praktijk heeft uitgepakt laten we hier maar even buiten beschouwing, dit blog is bedoeld ter juridische verduidelijking. De overeenkomst van de gemeente en/of zorgverzekeraar met de budgethouder om het toegekende bedrag ter beschikking te stellen aan hem/haar staat hier helemaal los van.

Zoals gezegd is dit blog bedoeld ter juridische verduidelijking, ik hoop dat het me gelukt is dit waar te maken en dat een en ander daadwerkelijk duidelijker geworden is. Maar één ding is zeker, ook al mis je de juridische haarkloverij in deze, je bent als budgethouder nog steeds de werkgever van de mensen die je inhuurt met alle gevolgen van dien!

De ingebrekestelling, haken en ogen.

Naar aanleiding van de blog “Hoe stel ik een ingebrekestelling op” kwam er een reactie op Twitter dat er meer haken en ogen aan het verhaal zitten dan in mijn blog naar voren komt. Dat klopt, als er geen haken en ogen aan zouden zitten dan waren een heleboel juristen werkeloos. En dat geldt voor elk onderwerp waaraan juridische consequenties zitten; Bij deze een verdieping.

Het nut van een ingebrekestelling
Zoals in de vorige blog aangegeven is een ingebrekestelling een middel om de andere partij ‘in verzuim te stellen’. Daarmee geef je aan dat ze zich niet aan hun afspraken houden. Nu zijn er een aantal situaties waarin verzuim vanzelf ontstaat en een ingebrekestelling in principe niet nodig is. Toch wordt er voor de duidelijkheid meestal voor gekozen om een ingebrekestelling te versturen.
Het voordeel hiervan is dat er onduidelijkheid achteraf mee voorkomen wordt, het is lang niet altijd duidelijk wanneer een ingebrekestelling noodzakelijk is en wanneer niet. Volgt er eventueel later een procedure dan bestaat hierover alvast duidelijkheid.
Een tweede voordeel is dat er extra druk op de andere partij uitgeoefend wordt met een relatief eenvoudig en goedkoop middel. Soms is de ingebrekestelling voldoende om de andere partij in beweging te krijgen.

De haken en ogen van de ingebrekestelling
Op zich is een ingebrekestelling van geen enkele waarde. Je kunt er alleen iets mee (en is soms een noodzakelijke voorwaarde) bij een vervolgprocedure. Wat je met een ingebrekestelling doet is een termijn stellen waarbinnen nog aan de uitvoering van de overeenkomst kan worden voldaan. Als er vervolgens niet aan de verplichtingen voldaan wordt moeten verdere stappen ondernomen worden.

Over schade
In de ingebrekestelling staat een eis van schadevergoeding.Daarmee leg je een claim vast, je claimt dat de schade welke het gevolg is van het niet tijdig uitbetalen door de SVB voor diens rekening komt. In een vervolgprocedure kun je dan deze schade op de SVB verhalen.
Deze procedure houdt in dat je naar de rechter stapt om door middel van een juridische procedure de geleden schade vergoed te krijgen. Daar beginnen de haken en ogen van het hele proces pas echt, want:

Niet alle schade is te verhalen. De schade dient veroorzaakt te zijn door het niet nakomen van de andere partij en alleen toerekenbare schade is te verhalen. Hoe ingewikkeld willen we het hebben? Niet alle schade die is veroorzaakt door het niet (tijdig) betalen van de SVB zal toerekenbaar zijn. Stel dat je telefoonabonnement wordt afgesloten. Vervolgens ben je gedwongen een nieuw, duurder abonnement te nemen. Zijn de meerkosten daarvan dan verhaalbare schade? Zijn die de SVB aan te rekenen (toerekenbaar in de zin van door schuld van de SVB veroorzaakt) of gewoon een gevolg van het normaal economisch verkeer?

Over de vraag wat toerekenbaar is zal ongetwijfeld getwist en gedebatteerd gaan worden. Hoe zit het met deurwaarderskosten en verhogingen op rekeningen die je niet kon betalen? Daarnaast zal, naar ik vermoed, betoogd worden dat er sprake is van overmacht. Dan is schade ook niet toerekenbaar. Want dan ligt de oorzaak van de schade buiten de invloed van het SVB en is deze er niet schuldig aan. De wet kent criteria voor overmacht. In dit geval is daar naar mijn mening geen sprake van.

Over schuld
Er is sprake van schuld indien bij het uitoefenen van de verbintenis niet voldoende zorg is betracht en daardoor schade is veroorzaakt. Gezien het falende systeem, alle daarvoor gedane waarschuwingen en de kennis hierover intern bij de SVB, kun je spreken van onzorgvuldig handelen = schuld.
Ook naar wat de ‘verkeersopvatting’ wordt genoemd (= wat vinden wij in het maatschappelijk verkeer aanvaardbaar) is er sprake van schuld. In dit geval betreft het voorzienbare omstandigheden. Men wist, of had moeten weten, dat deze operatie niet uitvoerbaar was en daarnaar moeten handelen. Terwijl men tot het allerlaatst heeft volgehouden dat het goed zou komen. Waardoor schade is geleden waarvan men zeer duidelijk van te voren wist dat deze zou ontstaan als gevolg van het falende systeem.

Over een juridische procedure
En dan is er nog de te voeren procedure. De kosten daarvan en van de juridische bijstand zijn ook aanzienlijk. Hopelijk heb je een rechtsbijstandverzekering maar die is beperkt. Als de andere partij gaat vertragen en traineren komt er een punt dat je daar ook voor moet gaan betalen. Terwijl de uitkomst van een juridische procedure altijd ongewis is, je weet nooit of je gelijk krijgt en als je gelijk krijgt tot in hoeverre. Kortom, wil het zinvol zijn om een procedure te starten dan dient de geleden schade aanzienlijk te zijn, anders is het het risico niet waard. Toch is het niet zinloos een ingebrekestelling te sturen om extra druk uit te oefenen en je aanspraken veilig te stellen.

Hoe stel ik een ingebrekestelling op? Uitleg en een voorbeeld.

Zoals in de vorige blog beschreven is er sprake van een verbintenis tussen SVB en budgethouder (eventueel diens wettelijk vertegenwoordiger). De budgethouder kan een beroep doen op wanprestatie omdat de SVB haar deel van de verbintenis, het tijdig uitbetalen, niet nakomt. Deze verbintenis is ontstaan uit de opdracht die de SVB heeft ontvangen van de overheid om als uitvoeringsorgaan voor uitbetaling zorg te dragen. Daardoor is de budgethouder tot de SVB veroordeeld, er is geen alternatief om de uitbetaling op een andere manier te laten verlopen.
Er is dus geen overeenkomst die ontbonden kan worden. Daarom rest de budgethouder niets anders dan nakoming (uitbetaling door de SVB) te vorderen met eventueel schadevergoeding. Daarvoor is een ingebrekestelling vereist.

Een ingebrekestelling
Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning waarin de SVB alsnog de mogelijkheid wordt geboden aan haar verplichting te voldoen binnen een redelijke termijn. Wordt binnen deze redelijke termijn niet betaald dan is de SVB in verzuim. In de ingebrekestelling dient te staan dat de SVB aansprakelijk wordt gesteld voor het niet betalen en dat er schadevergoeding wordt gevorderd.

Hierbij wil ik nog twee kanttekeningen maken.
Als er tijdelijk niet nagekomen kan worden is er geen ingebrekestelling nodig. Dan kan worden volstaan met de mededeling dat de andere partij aansprakelijk wordt gesteld en in de volgende brief schadevergoeding geëist. Je zou kunnen zeggen dat er in dit geval van ‘tijdelijk niet nakomen’ sprake is en de SVB dus al in gebreke is.

Voor de zekerheid en om gedoe te voorkomen kun je echter beter een ingebrekestelling sturen,
dat voorkomt extra juridisch gedoe achteraf.Alle schade die je voor de ingebrekestelling hebt opgelopen als gevolg van het handelen van de SVB is ook te verhalen op grond van wanprestatie. Als je door het niet betalen van de SVB flinke schade lijdt kun je hiervoor een procedure beginnen om dit op de SVB te verhalen. Dan moet er een iets andere weg bewandeld worden.

Tot slot nog iets over de redelijke termijn uit de ingebrekestelling. Gangbaar is twee weken tenzij redelijkheid en billijkheid tot een andere uitkomst leiden. Ook treedt verzuim op zonder ingebrekestelling wanneer een bepaalde deadline niet is gehaald, een wat de wet noemt “een voor de voldoening bepaalde termijn”. Je zou het lijstje op de website van de SVB met betalingstermijnen per soort PGB en contracten die de budgethouder heeft afgesloten als zodanig kunnen zien. Als echter blijkt dat de termijn een ander doel dient, geldt dit niet en is een ingebrekestelling wel nodig (hetgeen ongetwijfeld als tegenargument zal worden aangevoerd)
Dus neem het zekere voor het onzekere en stuur een ingebrekestelling.

Een voorbeeld van een ingebrekestelling
Bedenk dat afhankelijk van je situatie je de redelijke termijn aanpast. Stuur je facturen in laat je de administratie niet door de SVB doen, gebruik dan een redelijke termijn van 10 dagen. Dat is door van Rijn beloofd en mag je dus als richtlijn gebruiken. Die termijn hanteert de SVB ook op haar website. In de andere gevallen gebruik je de data van de SVB als termijn die je hier kunt vinden: www.svb.nl/int/nl/ssp/trekkingsrecht/wanneer_wordt_zorgverlener_betaald/betaaldagen/index.jsp Ook kun je gewoon twee weken nemen. Stuur de ingebrekestelling gelijk mee met je declaraties, per post of per mail. Verstuur de ingebrekestelling vervolgens ook nog aangetekend als je 100% zeker wil zijn en extra druk op de ketel wilt. Maar noodzakelijk is het niet als je dit per mail doet omdat je dan in je mail al bewijs hebt.

MODEL INGEBREKESTELLING

(AANGETEKEND MET HANDTEKENING RETOUR) indien je dit doet

SVB servicecentrum PGB, afdeling Trekkingsrecht
Graadt van Roggenweg 400
3531 AH Utrecht

Inzake: ingebrekestelling uitbetaling PGB via trekkingsrecht

Geachte heer, mevrouw,

Het blijkt dat de uitbetaling PGB door de SVB niet tijdig verricht wordt. Door ons is al het mogelijke gedaan om aan de door u gestelde administratieve verplichtingen te voldoen. Voor zover wij daar niet in geslaagd zijn ligt dat aan de situatie zoals deze bestaat bij de SVB. U verricht de betaling niet binnen de daarvoor door uzelf gestelde termijn. U komt uw verplichtingen welke u als bestuursorgaan dient uit te voeren niet na.

Gezien het bovenstaande verzoeken en voor zover nodig sommeren wij u de bij deze ingediende declaraties/facturen/urenbriefjes binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, zoniet dan bent u vanaf deze datum in gebreke.

De daarvoor gestelde termijn is door uzelf aangegeven op de website van de SVB en in dit geval gaat de ingebrekestelling in en bent u in verzuim vanaf (Zie hiervoor de eerder genoemde site van de SVB om de specifieke datum voor jou geval te vinden.)

Mocht u niet aan het bovenstaande voldoen dan is er sprake van een u toerekenbare tekortkoming. Op grond hiervan stellen wij u nu reeds aansprakelijk voor alle door ons geleden en nog te lijden schade.

Onder voorbehoud van alle rechten en weren.

Een kopie van dit schrijven doen wij u per gewone post toekomen.(Of juist per aangetekende post als je dit naast gewone post of mail stuurt, of per mail als je dit stuurt naast aangetekende post. Bedenk dat de ingebrekestelling altijd schriftelijk dient te worden overgebracht,vandaar dat aangetekend onder handtekening retour de voorkeur verdient).

Hoogachtend,
………….
Adres
Woonplaats

#PGB alarm, hoe zit het juridisch? 1

Vanaf 2015 is het PGB wettelijk verankerd 1: de Wmo, Wet maatschappelijke ondersteuning, 2: de nieuwe Jeugdwet, 3: de Wlz, Wet langdurige zorg, en 4: de Zvw, de Zorgverzekeringswet.

De SVB, de Sociale Verzekeringsbank, is sinds begin 2015 aangewezen om budgethouders met een PGB, het persoonsgebonden budget, uit te betalen. Tot 2015 beheerde de budgethouder zelf het PGB . Nu beheert de SVB het PGB en dient de budgethouder declaraties in die door de SVB uitbetaald worden. Dat is het trekkingsrecht. Daarvoor dienen de met de zorgverleners afgesloten contracten goedgekeurd te zijn. Daarna moeten de contracten in de administratie van het SVB worden verwerkt. Het administratieve systeem van de SVB blijkt echter de hele operatie totaal niet aan te kunnen. Ondanks noodmaatregelen en extra personeel krijgt men de zaken niet op orde.

De complete chaos regeert en veel budgethouders kunnen hun zorgverleners nog steeds niet uitbetalen. Daardoor komen veel zorgverleners in de problemen omdat ze geen inkomen ontvangen hebben. En dus onbetaald zorg verlenen. Budgethouders kunnen slechts machteloos toekijken omdat zij voor betaling van de SVB afhankelijk zijn. De overgang naar het trekkingsrecht is feitelijk mislukt. De gevolgen worden gedragen door de budgethouders en de zorgverleners. Wie actie wil ondernemen loopt aan tegen de vraag hoe een en ander in elkaar zit en wat hij/zij kan doen.

Een rechtskundige kijk op de zaak.
Zorgverleners hebben een overeenkomst met degene aan wie zij de zorg verlenen, de budgethouder. De budgethouder geeft opdracht tot betaling aan de SVB voor geleverde zorg. Als de zorgverlener niet betaald wordt, dient de zorgverlener de budgethouder aan te spreken op het niet nakomen van de overeenkomst.

Budgethouder en zorgverlener hebben een zorgovereenkomst afgesloten. Zorg in ruil voor geld. Dit heet een wederkerige overeenkomst, beide partijen hebben een verplichting tegenover elkaar. Ik doe dit en dan doe jij dat. Deal? Mooi! Doen we. Nu wordt er niet betaald.
Rechtskundig gezien blijft de budgethouder in gebreke. Er wordt niet betaald voor al verleende zorg. De zorgverlener heeft ondertussen wel aan zijn deel van de overeenkomst voldaan. Dus de zorgverlener kan wettelijke stappen ondernemen tegen de budgethouder. Deze beheert echter niet meer zijn eigen budget en kan er dus ook niets aan doen. Hij kan (en moet) zich beroepen op overmacht. Er is een patstelling ontstaan waarbij beide partijen geen kant meer op kunnen.

Dus wat dan te doen?
Een kort geding starten tegen de SVB? Graag wat mij betreft.
Echter wie gaat dat betalen? Is er een alternatief?

Voor de individuele budgethouder lijkt mij een beroep op wanprestatie het meest kansrijk.
In juridische termen gesproken: er is sprake van een verbintenis tussen budgethouder en SVB.
De SVB heeft de verplichting zorg te dragen voor de uitbetaling van de PGB’s. De SVB is het uitvoeringsorgaan dat deze taak heeft. Het is een publiekrechtelijk bestuursorgaan opgericht bij wet. De SVB heeft deze opdracht tot het uitbetalen van het PGB aanvaard. Maar slaagt er niet in de uitbetalingen te verrichten. Ondanks het feit dat aan alle wettelijke vereisten om tot uitbetaling over te gaan is voldaan blijft de SVB in gebreke.

Een beroep op wanprestatie kun je doen door een ingebrekestelling op te stellen en die aangetekend aan de SVB toe te zenden. In principe is een ingebrekestelling vormvrij, die mag je dus gewoon zelf opstellen. In een ingebrekestelling dient er een termijn gesteld te worden, waarbinnen de SVB alsnog gelegenheid krijgt aan haar verplichtingen te voldoen. Voldoet zij niet binnen die termijn aan de verplichtingen dan is er sprake van een zogeheten fatale termijn. Dat betekent dat de SVB haar kans gehad heeft maar niet genomen. Vanaf dat moment is ze in verzuim. In de brief claim je ook dat alle geleden schade en bijkomende kosten ten laste van de SVB zullen komen. Om dit te kunnen doen dien je belanghebbende te zijn, in dit geval budgethouder. Of je zou ook als gemachtigde van de budgethouder kunnen optreden en zo namens de budgethouder de SVB in gebreke stellen. Dat kan overigens eenieder die het op zich neemt als gemachtigde op te treden. Hou er wel rekening mee dat het of de budgethouder zelf is, of de wettelijk vertegenwoordiger van de budgethouder, die de machtiging moet verstrekken.

Ik hoop dat dit een en ander verduidelijkt, vragen naar aanleiding hiervan, stuur ze via
mail@jos-fliers.nl en ik zal ze zo goed mogelijk beantwoorden.

Binnenkort zal ik een voorbeeld van een ingebrekestelling posten.