#PGB alarm, hoe zit het juridisch? 1

Vanaf 2015 is het PGB wettelijk verankerd 1: de Wmo, Wet maatschappelijke ondersteuning, 2: de nieuwe Jeugdwet, 3: de Wlz, Wet langdurige zorg, en 4: de Zvw, de Zorgverzekeringswet.

De SVB, de Sociale Verzekeringsbank, is sinds begin 2015 aangewezen om budgethouders met een PGB, het persoonsgebonden budget, uit te betalen. Tot 2015 beheerde de budgethouder zelf het PGB . Nu beheert de SVB het PGB en dient de budgethouder declaraties in die door de SVB uitbetaald worden. Dat is het trekkingsrecht. Daarvoor dienen de met de zorgverleners afgesloten contracten goedgekeurd te zijn. Daarna moeten de contracten in de administratie van het SVB worden verwerkt. Het administratieve systeem van de SVB blijkt echter de hele operatie totaal niet aan te kunnen. Ondanks noodmaatregelen en extra personeel krijgt men de zaken niet op orde.

De complete chaos regeert en veel budgethouders kunnen hun zorgverleners nog steeds niet uitbetalen. Daardoor komen veel zorgverleners in de problemen omdat ze geen inkomen ontvangen hebben. En dus onbetaald zorg verlenen. Budgethouders kunnen slechts machteloos toekijken omdat zij voor betaling van de SVB afhankelijk zijn. De overgang naar het trekkingsrecht is feitelijk mislukt. De gevolgen worden gedragen door de budgethouders en de zorgverleners. Wie actie wil ondernemen loopt aan tegen de vraag hoe een en ander in elkaar zit en wat hij/zij kan doen.

Een rechtskundige kijk op de zaak.
Zorgverleners hebben een overeenkomst met degene aan wie zij de zorg verlenen, de budgethouder. De budgethouder geeft opdracht tot betaling aan de SVB voor geleverde zorg. Als de zorgverlener niet betaald wordt, dient de zorgverlener de budgethouder aan te spreken op het niet nakomen van de overeenkomst.

Budgethouder en zorgverlener hebben een zorgovereenkomst afgesloten. Zorg in ruil voor geld. Dit heet een wederkerige overeenkomst, beide partijen hebben een verplichting tegenover elkaar. Ik doe dit en dan doe jij dat. Deal? Mooi! Doen we. Nu wordt er niet betaald.
Rechtskundig gezien blijft de budgethouder in gebreke. Er wordt niet betaald voor al verleende zorg. De zorgverlener heeft ondertussen wel aan zijn deel van de overeenkomst voldaan. Dus de zorgverlener kan wettelijke stappen ondernemen tegen de budgethouder. Deze beheert echter niet meer zijn eigen budget en kan er dus ook niets aan doen. Hij kan (en moet) zich beroepen op overmacht. Er is een patstelling ontstaan waarbij beide partijen geen kant meer op kunnen.

Dus wat dan te doen?
Een kort geding starten tegen de SVB? Graag wat mij betreft.
Echter wie gaat dat betalen? Is er een alternatief?

Voor de individuele budgethouder lijkt mij een beroep op wanprestatie het meest kansrijk.
In juridische termen gesproken: er is sprake van een verbintenis tussen budgethouder en SVB.
De SVB heeft de verplichting zorg te dragen voor de uitbetaling van de PGB’s. De SVB is het uitvoeringsorgaan dat deze taak heeft. Het is een publiekrechtelijk bestuursorgaan opgericht bij wet. De SVB heeft deze opdracht tot het uitbetalen van het PGB aanvaard. Maar slaagt er niet in de uitbetalingen te verrichten. Ondanks het feit dat aan alle wettelijke vereisten om tot uitbetaling over te gaan is voldaan blijft de SVB in gebreke.

Een beroep op wanprestatie kun je doen door een ingebrekestelling op te stellen en die aangetekend aan de SVB toe te zenden. In principe is een ingebrekestelling vormvrij, die mag je dus gewoon zelf opstellen. In een ingebrekestelling dient er een termijn gesteld te worden, waarbinnen de SVB alsnog gelegenheid krijgt aan haar verplichtingen te voldoen. Voldoet zij niet binnen die termijn aan de verplichtingen dan is er sprake van een zogeheten fatale termijn. Dat betekent dat de SVB haar kans gehad heeft maar niet genomen. Vanaf dat moment is ze in verzuim. In de brief claim je ook dat alle geleden schade en bijkomende kosten ten laste van de SVB zullen komen. Om dit te kunnen doen dien je belanghebbende te zijn, in dit geval budgethouder. Of je zou ook als gemachtigde van de budgethouder kunnen optreden en zo namens de budgethouder de SVB in gebreke stellen. Dat kan overigens eenieder die het op zich neemt als gemachtigde op te treden. Hou er wel rekening mee dat het of de budgethouder zelf is, of de wettelijk vertegenwoordiger van de budgethouder, die de machtiging moet verstrekken.

Ik hoop dat dit een en ander verduidelijkt, vragen naar aanleiding hiervan, stuur ze via
mail@jos-fliers.nl en ik zal ze zo goed mogelijk beantwoorden.

Binnenkort zal ik een voorbeeld van een ingebrekestelling posten.