Hoe stel ik een ingebrekestelling op? Uitleg en een voorbeeld.

Zoals in de vorige blog beschreven is er sprake van een verbintenis tussen SVB en budgethouder (eventueel diens wettelijk vertegenwoordiger). De budgethouder kan een beroep doen op wanprestatie omdat de SVB haar deel van de verbintenis, het tijdig uitbetalen, niet nakomt. Deze verbintenis is ontstaan uit de opdracht die de SVB heeft ontvangen van de overheid om als uitvoeringsorgaan voor uitbetaling zorg te dragen. Daardoor is de budgethouder tot de SVB veroordeeld, er is geen alternatief om de uitbetaling op een andere manier te laten verlopen.
Er is dus geen overeenkomst die ontbonden kan worden. Daarom rest de budgethouder niets anders dan nakoming (uitbetaling door de SVB) te vorderen met eventueel schadevergoeding. Daarvoor is een ingebrekestelling vereist.

Een ingebrekestelling
Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning waarin de SVB alsnog de mogelijkheid wordt geboden aan haar verplichting te voldoen binnen een redelijke termijn. Wordt binnen deze redelijke termijn niet betaald dan is de SVB in verzuim. In de ingebrekestelling dient te staan dat de SVB aansprakelijk wordt gesteld voor het niet betalen en dat er schadevergoeding wordt gevorderd.

Hierbij wil ik nog twee kanttekeningen maken.
Als er tijdelijk niet nagekomen kan worden is er geen ingebrekestelling nodig. Dan kan worden volstaan met de mededeling dat de andere partij aansprakelijk wordt gesteld en in de volgende brief schadevergoeding geĆ«ist. Je zou kunnen zeggen dat er in dit geval van ‘tijdelijk niet nakomen’ sprake is en de SVB dus al in gebreke is.

Voor de zekerheid en om gedoe te voorkomen kun je echter beter een ingebrekestelling sturen,
dat voorkomt extra juridisch gedoe achteraf.Alle schade die je voor de ingebrekestelling hebt opgelopen als gevolg van het handelen van de SVB is ook te verhalen op grond van wanprestatie. Als je door het niet betalen van de SVB flinke schade lijdt kun je hiervoor een procedure beginnen om dit op de SVB te verhalen. Dan moet er een iets andere weg bewandeld worden.

Tot slot nog iets over de redelijke termijn uit de ingebrekestelling. Gangbaar is twee weken tenzij redelijkheid en billijkheid tot een andere uitkomst leiden. Ook treedt verzuim op zonder ingebrekestelling wanneer een bepaalde deadline niet is gehaald, een wat de wet noemt “een voor de voldoening bepaalde termijn”. Je zou het lijstje op de website van de SVB met betalingstermijnen per soort PGB en contracten die de budgethouder heeft afgesloten als zodanig kunnen zien. Als echter blijkt dat de termijn een ander doel dient, geldt dit niet en is een ingebrekestelling wel nodig (hetgeen ongetwijfeld als tegenargument zal worden aangevoerd)
Dus neem het zekere voor het onzekere en stuur een ingebrekestelling.

Een voorbeeld van een ingebrekestelling
Bedenk dat afhankelijk van je situatie je de redelijke termijn aanpast. Stuur je facturen in laat je de administratie niet door de SVB doen, gebruik dan een redelijke termijn van 10 dagen. Dat is door van Rijn beloofd en mag je dus als richtlijn gebruiken. Die termijn hanteert de SVB ook op haar website. In de andere gevallen gebruik je de data van de SVB als termijn die je hier kunt vinden: www.svb.nl/int/nl/ssp/trekkingsrecht/wanneer_wordt_zorgverlener_betaald/betaaldagen/index.jsp Ook kun je gewoon twee weken nemen. Stuur de ingebrekestelling gelijk mee met je declaraties, per post of per mail. Verstuur de ingebrekestelling vervolgens ook nog aangetekend als je 100% zeker wil zijn en extra druk op de ketel wilt. Maar noodzakelijk is het niet als je dit per mail doet omdat je dan in je mail al bewijs hebt.

MODEL INGEBREKESTELLING

(AANGETEKEND MET HANDTEKENING RETOUR) indien je dit doet

SVB servicecentrum PGB, afdeling Trekkingsrecht
Graadt van Roggenweg 400
3531 AH Utrecht

Inzake: ingebrekestelling uitbetaling PGB via trekkingsrecht

Geachte heer, mevrouw,

Het blijkt dat de uitbetaling PGB door de SVB niet tijdig verricht wordt. Door ons is al het mogelijke gedaan om aan de door u gestelde administratieve verplichtingen te voldoen. Voor zover wij daar niet in geslaagd zijn ligt dat aan de situatie zoals deze bestaat bij de SVB. U verricht de betaling niet binnen de daarvoor door uzelf gestelde termijn. U komt uw verplichtingen welke u als bestuursorgaan dient uit te voeren niet na.

Gezien het bovenstaande verzoeken en voor zover nodig sommeren wij u de bij deze ingediende declaraties/facturen/urenbriefjes binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, zoniet dan bent u vanaf deze datum in gebreke.

De daarvoor gestelde termijn is door uzelf aangegeven op de website van de SVB en in dit geval gaat de ingebrekestelling in en bent u in verzuim vanaf (Zie hiervoor de eerder genoemde site van de SVB om de specifieke datum voor jou geval te vinden.)

Mocht u niet aan het bovenstaande voldoen dan is er sprake van een u toerekenbare tekortkoming. Op grond hiervan stellen wij u nu reeds aansprakelijk voor alle door ons geleden en nog te lijden schade.

Onder voorbehoud van alle rechten en weren.

Een kopie van dit schrijven doen wij u per gewone post toekomen.(Of juist per aangetekende post als je dit naast gewone post of mail stuurt, of per mail als je dit stuurt naast aangetekende post. Bedenk dat de ingebrekestelling altijd schriftelijk dient te worden overgebracht,vandaar dat aangetekend onder handtekening retour de voorkeur verdient).

Hoogachtend,
………….
Adres
Woonplaats