klachtenregeling

Klachtenregeling

Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
Jos Fliers Bewindvoering:
Jos Fliers Bewindvoering, KVK nummer 55856802

Bewindvoerder: Degene die het bewind daadwerkelijk uitvoert en daarvoor rekening en verantwoording aflegt.

Cliënt: Een persoon die bij Jos Fliers Bewindvoering onder bewind/curatele/mentorschap
gesteld is.

Klacht: een schriftelijke uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie.

Artikel 2
Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van Jos Fliers Bewindvoering.
Zij kunnen zich bij indiening en behandeling van klachten door iemand laten
vertegenwoordigen en/of bijstaan.

Artikel 3
1.
Jos Fliers Bewindvoering, Krommerijn 143 3582CT Utrecht.

2.3. De bewindvoerder bepaalt de wijze van behandeling, echter met inachtneming van het volgende:
-De bewindvoerder hoort de cliënt in persoon of telefonisch.
-De bewindvoerder lost de klacht zo mogelijk direct op.
-Indien de klacht niet direct op te lossen is, wordt de klacht in onderzoek genomen, de cliënt wordt hiervan
schriftelijk op de hoogte gesteld.
-Het onderzoek neemt maximaal 28 dagen in beslag, gerekend vanaf de dag van ontvangst van de klacht.
-De klacht wordt in eerste instantie behandeld door Jos Fliers Bewindvoering.
Indien gewenst kan het onderzoek uitgevoerd worden door een van de bewindvoerders die als vervanger voor
Jos Fliers Bewindvoering optreedt of waarmee Jos Fliers Bewindvoering samenwerkt, zodat de klacht op objectieve
wijze onderzocht kan worden.
De namen van deze bewindvoerders staan in de bijlage van deze klachtenprocedure.

4. Bij de behandeling van de klacht gaat de bewindvoerder na of:
-De klacht in strijd is met een wettelijk voorschrift of een voor Jos Fliers Bewindvoering geldende regeling.
-De klacht in overeenstemming is met de dienstverlening waartoe Jos Fliers Bewindvoering zich heeft
verbonden en/of
-De klacht na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is.
-De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de
klacht, evenals van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen genomen zijn of
zullen worden.

Artikel 4
1. Een klacht wordt niet in behandeling genomen, indien het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden. Als het een gedraging en/of uitlating betreft waarvan de gevolgen cliënt pas op een later tijdstip raakten en daarmee gekend worden, geldt een periode van een jaar vanaf het moment van kennisname.

2. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager binnen een termijn van twee weken, na ontvangst van de klacht, schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 5
Alle betrokkenen zijn tot geheimhouding verplicht. Dit betekent dat zij alle informatie waarvan zij in, of in verband met, de uitoefening van hun functie kennis dragen niet verder bekend zullen maken dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken zoals deze zijn vastgelegd in dit Reglement.

Artikel 6
Jos Fliers Bewindvoering is verantwoordelijk voor het archiveren van de afgedane klachten, dit zal worden bijgehouden in een klachtendossier. Waar mogelijk zal de werkwijze worden aangepast om dergelijke klachten in de toekomst te voorkomen.

Artikel 7
Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als de cliënt zich voor of tijdens de behandeling ter zake van dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.

Artikel 8
Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2016 en geldt zolang geen nieuwe klachtenregeling bekend gemaakt wordt welke de oude regeling vervangt. Aan deze regeling wordt bekendheid gegeven door publicatie op de website. De regeling zal als bijlage bij de algemene voorwaarden worden verstrekt aan cliënt bij aangaan van het bewind.