Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden budgetbeheer en budgetbegeleiding

Artikel 1: Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de cliënt en Jos Fliers Bewindvoering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met betrekking tot budgetbeheer en budgetbegeleiding.
Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten van de opdrachtnemer is
Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2: Gegevensverstrekking en geheimhoudingsplicht
2.1 De gegevens van de cliënt worden opgenomen in een cliëntenregistratie.
De Wet Bescherming Persoonsgegevens is hierop van toepassing. Deze wet regelt de bescherming van de privacy van burgers. De registratie wordt, naar geldende normen
gebruikelijk in het zakelijk verkeer, zodanig gedaan dat de gegevens niet voor
buitenstaanders toegankelijk zijn. Onbevoegden krijgen geen inzicht in deze gegevens.
Jos Fliers Bewindvoering verstrekt slechts gegevens aan derden, indien zulks in het belang van de cliënt is of uit aard van het budgetbeheer of de budgetbegeleiding voortvloeit.

Artikel 3: Taken cliënt
3.1 De cliënt geeft volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, alle uitgaven, alle schulden en alle lopende betalingsverplichtingen alsmede van zijn vermogen en het saldo van alle bank- en/of girorekeningen die op zijn naam zijn gesteld.
De cliënt draagt er zorg voor dat alle informatie die van belang is terecht komt bij
Jos Fliers Bewindvoering.
3.2. De cliënt deelt wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer per direct schriftelijk mede aan Jos Fliers Bewindvoering.
3.3 De cliënt gaat geen nieuwe schulden en/of andere verplichtingen aan behalve wanneer Jos Fliers Bewindvoering schriftelijke toestemming heeft verleend.
Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of in stand houden van een roodstand op een bank- en/of girorekening.
3.4 De cliënt machtigt Jos Fliers Bewindvoering om alle handelingen die nodig zijn te
kunnen verrichten. Daarbij worden alle huidige en toekomstige inkomsten door Jos Fliers Bewindvoering in ontvangst genomen en bij de uitgaven worden de kosten van de
bewindvoering, de vaste lasten en de noodzakelijke verzekeringen gewaarborgd bij
voldoende saldo.
3.5 De cliënt machtigt de Jos Fliers Bewindvoering om,indien nodig, inlichtingen bij derden in te winnen. De noodzaak tot het inwinnen van inlichtingen ligt ter beoordeling van Jos Fliers Bewindvoering voor zover dit ten dienste van de uitoefening van zijn functie staat.
3.6 De cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een toereikend saldo,
zodat Jos Fliers Bewindvoering tot betaling volgens het overeengekomen budgetplan kan overgaan.
3.7 Er zal door cliënt op welke manier dan ook geen beledigingen, dreigingen of andere gelijknamige  gedragsuitingen naar Jos Fliers Bewindvoering, diens vervanger en/of medewerker(s) worden gedaan.

Artikel 4: Taken Jos Fliers Bewindvoering wat betreft budgetbeheer
en budgetbegeleiding

4.1 Jos Fliers Bewindvoering opent bij aanvang van het beheer twee bankrekeningen op naam van de cliënt, een beheer-rekening en een leefgeld-rekening. Alle inkomsten en uitgaven van het budgetbeheer geschieden via de beheerrekening. Jos Fliers Bewindvoering voert het beheer over deze bankrekening.
Op de leefgeld-rekening ontvangt de cliënt leefgeld voor zover het saldo dit toestaat.
De kosten voor deze rekeningen komen voor rekening van de cliënt en worden door Jos Fliers Bewindvoering rechtstreeks doorbelast naar de cliënt.
4.2 Jos Fliers Bewindvoering maakt binnen 1 maand na aanvang van het beheer een
budgetplan op, inhoudende de maandelijkse inkomsten en uitgaven van de cliënt.
4.3 Jos Fliers Bewindvoering verricht de uitgaven overeenkomstig het opgestelde
budgetplan.
4.4 Jos Fliers Bewindvoering verstrekt de cliënt wekelijks of maandelijks leefgeld op de daartoe bestemde leefgeld rekening.
4.5 Jos Fliers Bewindvoering inventariseert bij aanvang van het bewind de eventuele schulden van de cliënt.
4.6 Jos Fliers Bewindvoering doet werkzaamheden betreffende problematische schulden en verwijst in dat geval indien van toepassing door naar de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente.
4.7 Jos Fliers Bewindvoering verstrekt de volgende informatie aan de cliënt:
het opgestelde budgetplan, met daarin opgenomen het afgesproken leefgeld en op
verzoek de mutaties van de in artikel 4.1 genoemde beheerrekening.
4.8 Jos Fliers Bewindvoering heeft een meldingsplicht met betrekking tot zaken die de wet overtreden.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1. Indien er sprake is van een omstandigheid en/of een nalaten die leidt tot
aansprakelijkheid van Jos Fliers Bewindvoering dan is de aansprakelijkheid van Jos Fliers Bewindvoering steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de
beroepsaansprakelijkheid-verzekeraar van Jos Fliers Bewindvoering wordt uitgekeerd,
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat voor risico komt van
Jos Fliers Bewindvoering volgens de verzekeringsvoorwaarden op basis waarvan uitkering wordt gedaan.
5.2. Jos Fliers Bewindvoering kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen en/of nalatigheid van derden waarvan cliënt diensten/producten afneemt die betrekking hebben op cliënt waar Jos Fliers Bewindvoering naar heeft doorverwezen.
Jos Fliers Bewindvoering kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen en/of nalatigheid van derden waarvan Jos Fliers Bewindvoering diensten/producten afneemt die betrekking hebben op cliënt.

Artikel 6: Bereikbaarheid
6.1 Jos Fliers Bewindvoering is op de volgende manieren op bereikbaar:
telefonisch op 06 41241355 tijdens werkdagen van 10.00 tot 16.00.
per e-mail: mail@jos-fliers.nl.
Het is mogelijk dat ik niet in staat ben u direct te woord te staan. U kunt altijd een bericht inspreken.
Op ingekomen post zal binnen drie dagen gereageerd worden hetgeen betekent dat er binnen drie werkdagen na binnenkomst van het betreffende poststuk of telefonisch, of per mail of in schriftelijke vorm door middel van het ter post bezorgen van de
schriftelijke reactie gereageerd wordt. Ik streef ernaar u dezelfde werkdag terug te bellen en/of te reageren via mail. Buiten de normale contacturen is dit nummer voor noodgevallen beschikbaar en zal ik na uw oproep zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Artikel 7: Kosten
7.1 De tarieven voor budgetbeheer en budgetbegeleiding worden vermeld op de website.
7.2 De kosten worden maandelijks rechtstreeks in rekening gebracht bij cliënt per de 1e van de maand, betreffende deze maand, en in mindering gebracht op het rekeningnummer van cliënt door Jos Fliers Bewindvoering.
Indien de kosten bij een derde in rekening kunnen worden gebracht, zal dit gedaan worden
door Jos Fliers Bewindvoering.