Klachtenregeling

Klachtenregeling

Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
Jos Fliers Bewindvoering:
Jos Fliers Bewindvoering, KVK nummer 55856802

Bewindvoerder:
Degene die het bewind daadwerkelijk uitvoert en daarvoor
rekening en verantwoording aflegt.

Cliënt:
Een persoon die bij Jos Fliers Bewindvoering onder bewind/curatele/mentorschap
gesteld is.

Klacht:
Een schriftelijke uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie.

Artikel 2
Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van Jos Fliers Bewindvoering.
Zij kunnen zich bij indiening en behandeling van klachten door iemand
laten vertegenwoordigen en/of bijstaan.

Artikel 3
1. Een klacht wordt ingediend door gebruik
te maken van het klachtenformulier. Het klachtenformulier is te vinden op de website.

2. Een klacht wordt binnen vijf werkdagen na ontvangst in behandeling genomen
door de bewindvoerder of diens vervanger. Bij onduidelijkheid over de klacht
wordt contact met de cliënt opgenomen.Deze formuleert de klacht dan, zo nodig,
nader in overleg met de bewindvoerder. De cliënt ontvangt een ontvangstbevestiging.

3. De bewindvoerder bepaalt de wijze van behandeling, echter met inachtneming
van het volgende:
-De bewindvoerder hoort de cliënt in persoon of telefonisch.
-De bewindvoerder lost de klacht zo mogelijk direct op.
-Indien de klacht niet direct op te lossen is, wordt de klacht in onderzoek genomen,
de cliënt wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
-Het onderzoek neemt maximaal 28 dagen in beslag, gerekend vanaf de dag van ontvangst
van de klacht.
-De klacht wordt in eerste instantie behandeld door Jos Fliers Bewindvoering.
Indien gewenst kan het onderzoek uitgevoerd worden door een van de bewindvoerders
die als vervanger voor Jos Fliers Bewindvoering optreedt of waarmee
Jos Fliers Bewindvoering samenwerkt, zodat de klacht op objectieve wijze onderzocht kan worden.

4. Bij de behandeling van de klacht gaat de bewindvoerder na of:
-De klacht in strijd is met een wettelijk voorschrift of een voor Jos Fliers Bewindvoering geldende regeling.
-De klacht in overeenstemming is met de dienstverlening waartoe
Jos Fliers Bewindvoering zich heeft verbonden en/of
-De klacht na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is.
-De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het
onderzoek naar de klacht, evenals van de eventuele verdere maatregelen die
naar aanleiding van de bevindingen genomen zijn of zullen worden.

Artikel 4
1. Een klacht wordt niet in behandeling genomen, indien het een gedraging
en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht
heeft plaatsgevonden. Als het een gedraging en/of uitlating betreft waarvan de gevolgen
cliënt pas op een later tijdstip raakten en daarmee gekend worden, geldt een periode van
een jaar vanaf het moment van kennisname.

2. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager
binnen een termijn van twee weken, na ontvangst van de klacht, schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 5
Alle betrokkenen zijn tot geheimhouding verplicht.
Dit betekent dat zij alle informatie waarvan zij in, of in verband met,
de uitoefening van hun functie kennis dragen niet verder bekend zullen maken dan
strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken zoals deze zijn vastgelegd in dit
Reglement.

Artikel 6
Jos Fliers Bewindvoering is verantwoordelijk voor het archiveren van
de afgedane klachten. Dit zal worden bijgehouden in een klachtendossier.
Waar mogelijk zal de werkwijze worden aangepast om dergelijke klachten in de toekomst te voorkomen.

Artikel 7
Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt
als de cliënt zich voor of tijdens de behandeling ter zake van dezelfde klacht
tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.

Artikel 8
Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2016 en geldt zolang geen nieuwe
klachtenregeling bekend gemaakt wordt welke de oude regeling vervangt.
Aan deze regeling wordt bekendheid gegeven door publicatie op de website.
De regeling zal als bijlage bij de algemene voorwaarden worden verstrekt aan
de cliënt bij aangaan van het bewind.